Noritake

MENU

PRODUCTS

气体吸收(附加机能)

工程

技术支持

推荐品
氯化反应
氨水的制造
纸浆漂白液的制造
SMD系列
(Dispersion Mixer)
低压液的吸引混合
反应气体的吸引回收
臭氧水的制造
WEM系列
(Water Jet Mixer)

气体吸收(附加机能) 产品一览